Hoe werd Alcohol verboden?

Alcoholische dranken werden verboden in het vierde jaar van de Hijra (de migratie van de moslims van Mekka naar Medina in 622), toen de joden van Bani Nadeer uit hun land werden verdreven.

Toen de Profeet Mohammed (VZMH) Medina eerde met zijn migratie, waren drinken en gokken wijdverbreid onder de moslims. Toen de Profeet Mohammed (VZMH) aankwam, vroegen de moslims hem naar zijn mening over drinken en gokken. Omar bood een smeekbede aan Allah Almachtig over een beslissend decreet dat door Hem zou worden uitgesproken.

Na een tijdje kwam het decreet waarop zij hadden gewacht: Zij vragen u over bedwelmende dranken en kansspelen. Zeg: “In beide is er een groot kwaad, hoewel zij nuttig voor de mensen zijn, maar hun kwaad is groter dan hun nut.” Zij vragen u ook, wat zij moeten besteden (voor Gods zaak en voor de behoeftigen). Zeg: “Wat er overblijft (nadat jullie aan de behoeften van jullie naasten hebben besteed). Zo maakt God u zijne tekens duidelijk, opdat u zullen nadenken” (1).

Daarop hielden sommige Moslims op met drinken wegens de schade ervan, maar sommigen bleven drinken zoals voorheen.

Zij die dronken waren veroorzaakten onaangename dingen. Tijdens de avondgodsdienst was iemand van de moslims in verwarring omdat hij de Koran reciteerde op een manier die totaal in de omgekeerde betekenis klonk.

Umar smeekte opnieuw; O Heer! Zend ons een duidelijk en definitief vers over drinken.

Het duurde niet lang of het volgende vers werd neergezonden: O jullie die geloven! Komt niet tot het gebed terwijl gij in staat van dronkenschap zijt, totdat gij weet wat gij zegt, noch terwijl gij in staat van rituele onreinheid zijt (die de algehele wassing vereist) – behalve wanneer gij op reis zijt (en dan niet in staat zijt u te baden) – totdat gij u gebaad hebt (de algehele wassing verricht)… (2)

En dit vers was de tweede fase van het verbod op drinken.

Tot dan toe was er een groot aantal Moslims dat dronk. Toen het vers kwam, beloofden zij de Profeet Mohammed (PBUH) het gebed niet te naderen als zij dronken waren. De Profeet Mohammed (VZMH) zweeg ten aanzien van de belofte.

Wanneer de gebedstijden kwamen, herinnerden sommige Metgezellen de anderen er altijd aan om niet in de buurt van de aanbidding te komen als zij dronken waren. Toch kwam een moslim tot de eredienst als hij dronken was.

Umar smeekte opnieuw: O Heer! Geef ons een duidelijk en definitief vers over drinken. Toen werd een ander vers neergezonden:

“O jullie die geloven! Bedwelmende middelen, kansspelen, het offeren aan afgoden (en op plaatsen die voor het offeren aan anderen dan God zijn gewijd) en (de heidense praktijk van) waarzeggerij met pijlen (en soortgelijke praktijken) zijn een afschuwelijk kwaad van Satan; wendt u er dus geheel van af, opdat het u welga (in beide werelden).

Satan tracht slechts vijandschap en haat onder u te veroorzaken door middel van bedwelmende middelen en kansspelen, en u van de gedachtenis aan God en van het gebed af te houden. Zult gij u dus onthouden?” (3)

Bij het horen van dit laatste vers beloofden de Moslims zich niet meer met drinken en gokken inlaten. En dat was de derde fase van het verbod op alcoholische dranken. Aldus werden alcoholische dranken voor alle moslims religieus verboden verklaard.

Nadat deze verzen waren neergezonden, riep een stadsomroeper de mensen van Medina op met het bevel van de Profeet Mohammed (VZMH) over dit laatste verbod.

Bij het horen van dit bevel goten alle moslims hun drank uit.

Hieronder volgen enkele hadiths over deze kwestie:

Voorwaar, Allah Almachtig vervloekt alcoholische dranken, degenen die ze maken, de plaats waar ze gemaakt worden, die ze drinken, en die anderen ze laten drinken, die ze dragen, die ze gedragen krijgen, die ze verkopen en kopen, en die er hun brood mee verdienen. (4)

Elke bedwelmende stof is haram (godsdienstig verboden).

Wie in deze wereld blijft drinken en sterft voordat hij berouw heeft kunnen tonen, zal in het hiernamaals geen sorbet (zoete niet-alcoholische drank) kunnen drinken. (5)

Blijf van het drinken van alcohol af! Want het is de sleutel tot alle slechte dingen. (6)

Alcohol is de moeder van alle slechte dingen. (7)

Zeer weinig van die bedwelmende middelen is ook haram (godsdienstig onwettig). (8)

  1. al-Baqara, 219.
  2. an-Nisa,43.
  3. al-Maida, 90-91.
  4. Abu Dawud, Sanan, 2:292.
  5. Moslim 5:100.
  6. Hakim, Mustadrak, 4:145.
  7. Daraqutni, Soenan, 4:247.
  8. Abu Dawud, Sanan, 2:294.
Had je hier wat aan?
Over de auteur
Osman Celil

Osman Celil is een imam / geestelijk verzorger, geboren en getogen in Nederland. Na het afronden van zijn studie; islamitische theologie, is hij actief geweest in verscheidene moskeeën als imam. Tegenwoordig is hij werkzaam als geestelijk verzorger in diverse (jeugd)gevangenissen.