Is Jihad het voeren van oorlog?

Sommige schrijvers uit het Westen redeneren het begrip Jihad opzettelijk uit alsof het alleen om oorlog gaat, en veronachtzamen de andere betekenissen. Terwijl jihad een meer omvattende betekenis heeft, die elke vorm van strijd voor Gods zaak omvat. Wanneer men de Koranverzen, de Hadiths en de praktijken van Profeet Muhammads over dit onderwerp in overweging neemt, is het heel duidelijk dat Jihad niet alleen oorlog betekent.

Voorbeelden uit de Hadiths:

Hazrath Aisha vroeg: O Boodschapper van God, wij zien Jihad als de beste van daden, dus moeten wij ons er niet bij aansluiten? Hij antwoordde: Maar, het beste van de Jihad is een volmaakte hadj (bedevaart naar Mekka). (Sahih Al-Bukhari Jihad, 2784)

In een andere hadith wordt verklaard dat, Voorwaar, woorden van waarheid en rechtvaardigheid zijn een grote Jihad, vooral wanneer ze gezegd worden in het bijzijn van een onderdrukkende heerser. (Tirmidhi’s Kitabu’l-Fitan)

Een andere opmerkelijke hadith werd overgeleverd door Abdullah bin Amr, Een man kwam naar de Profeet vragen om toestemming om naar de Jihad te gaan. De Profeet vroeg: “Leven je ouders nog?” Hij antwoordde bevestigend. De Profeet zei: “Worstel dan met je Nafs (kwade ik) om hun rechten te behouden” (Sahih Al-Bukhari Jihad, Deel 4, Boek 52, Nummer 248)

Het is overgeleverd op het gezag van Tariq b. Shihab: Het was Marwan die (de praktijk) initieerde van het houden van een preek vóór het gebed op de ‘Id-dag. Een man stond op en zei: Het gebed moet voorafgaan aan de preek. Marwan merkte op: Dit (gebruik) is afgeschaft. Daarop merkte Abu Sa’id op: Deze man heeft (zijn plicht) vervuld die op hem rustte. Ik hoorde de boodschapper van God zeggen: Hij, die onder u iets afschuwelijks ziet, moet het met de hulp van zijn hand wijzigen; en als hij geen kracht genoeg heeft om het te doen, dan moet hij het met zijn tong doen, en als hij geen kracht genoeg heeft om het te doen, dan moet hij (het) vanuit zijn hart (verafschuwen), en dat is het minste van het geloof. (Sahih Moslim Geloof, Boek 001, Nummer 0079-80)

Wanneer men zijn toevlucht neemt tot deze Hadiths, ziet men dat Jihad een bredere connotatie heeft, die elke vorm van streven voor de zaak van God omvat.

Jihad betekent streven of strijden in het Arabisch en komt van de wortel Jahd.

Jihad, in de breedste betekenis, is het streven op Gods weg, het vervullen van de plichten van dienstbaarheid aan God, het strijden met zowel het kwade zelf als met Satan, het leven en weerspiegelen van de essentie van de Islamitische levenswijze door het voorbeeld van Profeet Mohammed te volgen, het uitnodigen van mensen tot de Religie, het verkondigen van de Goddelijke Boodschap aan de mensheid, het beschermen van de Islam en de Moslims tegen elke mogelijke vijand en er voor te vechten indien nodig. In het kader van deze betekenis heeft de Jihad twee aspecten: Geestelijk en Materieel.

Het Geestelijke Aspect vereist een absoluut geloof en onderwerping, oprechtheid en zuiverheid, zelfopoffering en grote inspanning in de godsdienst. (Al-Baqarah Soera, 2:285, 286) Op deze manier voorziet het de gelovigen om uitgerust te worden met een sterk geloof en wetenschappelijke kennis, om bewust en voorzienig te worden, en om de religie met uiterste oprechtheid als een model te beleven. (Az-Zumar Soera, 2-3) Materieel Aspect daarentegen definieert de noodzaak om zich economisch, technologisch en cultureel te ontwikkelen tegen de mogelijke aanvallen van de vijanden.

Het begrip Jihad in de Islam verwijst naar een grote categorie van plichten en verantwoordelijkheden, die bepaald worden door Koranverzen en Hadiths.

1- Proberen om de religie te leven in het belang van God met oprechtheid

2- De waarheid boven alles laten prevaleren.

3- Het streven om anderen tot de Islam op te roepen, het onderwijzen van hen die er geen kennis van hebben.

4- Het goede te bevelen en het kwade te verbieden.

5- Het geduldig verdragen van de moeilijkheden om mensen tot God te roepen en van de beledigingen van de mensen.

6- De kennis van de goddelijke boodschap te verkondigen, die het goede aanbeveelt en het kwade verbiedt, met grote genegenheid.

  1. Hard streven om superieur te worden in wetenschap en technologie.

8 – Zich materieel ontwikkelen om te zegevieren in de oorlog van economie en cultuur.

9 – De staat met voorzichtigheid besturen om geen profiteurs toe te laten.

10- Hard strijden tegen vijanden om niet hun schurk te worden in politiek, economisch en militair opzicht.

11- Preventieve maatregelen nemen tegen elk mogelijk verraad en aanvallen van de vijanden.

12- Wanneer oorlog onvermijdelijk is, is het niet weglopen voor de vijand, tegen hen vechten en op God vertrouwen.

Valse en opzettelijke evaluaties over Jihad alsof het alleen een kwestie van oorlog is, is gebrekkig, onvolledig en verkeerd volgens de leringen van Koran en Soennah.

Had je hier wat aan?
Over de auteur
Osman Celil

Osman Celil is een imam / geestelijk verzorger, geboren en getogen in Nederland. Na het afronden van zijn studie; islamitische theologie, is hij actief geweest in verscheidene moskeeën als imam. Tegenwoordig is hij werkzaam als geestelijk verzorger in diverse (jeugd)gevangenissen.